Regulamin serwisu
innerfrench.com

🇫🇷 Aussi disponible en français ici.

🇬🇧 Also available in English here.

Ostatnia aktualizacja 01/12/2021.

Dzień dobry,

Poniżej znajduje się regulamin serwisu, w którym zostały opisane m.in. zasady korzystania z serwisu, wykupywania dostępu do moich kursów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub serwisu, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem bonjour@crm.innerfrench.com.

Pozdrawiam i życzę udanego korzystania z serwisu.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://crm.innerfrench.com/
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://crm.innerfrench.com/regulamin-serwisu,
 5. Administrator – Hugo Cotton prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hugo Cotton, Al. Jerozolimskie 49 11A, 00-697 Warszawa, NIP 5252604303.

§ 2
Postanowienia wstępne

1)Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2) Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

3) Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4) Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale dodanie komentarza, zapis do newslettera, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga podania określonych danych osobowych.

5) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

6) Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1) Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

2) Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zapisać się do newslettera prowadzonego przez Administratora. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach i produktach związanych z Serwisem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.

3) Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu, o których mowa poniżej.

4) Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci odpłatnych kursów on-line.

5) Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych prowadzi również do założenia konta Użytkownika w Serwisie. Konto jest niezbędne by Użytkownik mógł korzystać z treści cyfrowych. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Konto Użytkownika pozostaje aktywne przez nieokreślony czas, do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub zakończenia działalności gospodarczej przez Administratora.

6) Użytkownik, który posiada dostęp do treści cyfrowych udostępnianych przez Administratora odpłatnie, może również korzystać z modułu komentarzy pozwalającego na dodawanie i odczytywanie komentarzy pod poszczególnymi treściami wchodzącymi w skład kursów on-line. 

7) W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8) Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

9) Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bonjour@crm.innerfrench.com. W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1) Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.

2) Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Dostęp do treści

1) Część materiałów edukacyjnych (testy, grafiki, wideo) dostępnych jest za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie. Jeżeli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp do treści odpłatnych lub móc korzystać z dodatkowych odpłatnych funkcji (dodawanie i odczytywanie komentarzy pod poszczególnymi treściami), musi zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych.

2) Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

3) Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

4) Po opłaceniu zamówienia Administrator prześle Użytkownika wiadomość na adres e-mail podany w zamówienia, w której przekaże instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych treści.

5) Użytkownik, który zakupił kurs, otrzymuje do niego nieograniczony dostęp przez nieokreślony z góry czas. Użytkownik może utracić dostęp do kursu, jeżeli podejmie samodzielną decyzję o usunięcia konta użytkownika lub jeżeli Administrator zakończy działalność gospodarczą i przestanie utrzymywać działanie Serwisu.

§ 6
Płatności

1) Płatność obsługiwana jest przez zewnętrznego operatora – spółkę Stripe Payments Europe, Limited, C/o A&l Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, 662880.

2) Dostępna jest również opcja płatności za pomocą serwisu PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349.

3) Dokonując płatności, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez podmiot obsługujący płatność. Administrator nie ma dostępu do danych płatniczych Użytkownika.

§ 7
Niedozwolone zachowania

1) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

 1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 2. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
 3. publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
 4. korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
 5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
 6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem,
 7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

2) W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu, Administrator wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę zawartą z Użytkownikiem poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do zwrotu wniesionej uprzednio opłaty subskrypcyjnej. Niewykorzystana część tej opłaty traktowana jest jako kara umowna za niedozwolone z Serwisu.

§ 8
Odpowiedzialność administratora

1) Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. 

2) Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres bonjour@crm.innerfrench.com.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:

 1. przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,
 2. niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,  
 3. dostępu do kont funkcjonujących w ramach Serwisu przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,
 4. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,
 5. działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,
 6. siły wyższej.

4) W razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Serwisem, odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

5) Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Administratora nie mają zastosowania do Konsumenta. Począwszy od 01.01.2021 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 9
Szczególne uprawnienia konsumenta

1) Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3) Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

4) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5)  Konsument zachowuje uprawnienia przysługujące mu na mocy prawa państwa, w którym posiada miejsce zamieszkania. Konsument może korzystać z środków ochrony konsumenta i zwracać się do organizacji zajmujących się ochroną interesów konsumentów właściwych dla kraju swojego miejsca zamieszkania.

§ 10
Reklamacje

1) Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.

2) W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bonjour@crm.innerfrench.com.

3) Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

5) Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6) Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem, zapisać się do newslettera, dodać komentarz, zawrzeć umowę.

8) Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:

 1. Fathom Analytics,
 2. PodBean,
 3. Vimeo.

9) Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://crm.innerfrench.com/polityka-prywatnosci/

§ 12
Postanowienia końcowe

1) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika z określeniem terminu, w którym zmiana ta rozpoczyna obowiązywać. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. Dalsze korzystanie z Serwisu po upływie określonego terminu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu w zmienionym brzmieniu. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może trwale usunąć konto Użytkownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2) Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

3) Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obowiązującego w państwie zamieszkania Konsumenta.  

4) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.

5) Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.